Ochrana osobních údajů


 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost CeWe Color, a. s., sídlem: Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 49241338, DIČ: CZ49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 2111 (dále „CeWe“) používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti CeWe předávány používáním webové stránky https://komercni-tisk.cz/. CeWe se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů.

 

Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. CeWe je oprávněna tyto zásady změnit aktualizací této strany. Tyto zásady jsou platné od 1.4.2023

 

Správcem údajů je společnost CeWe Color a.s., se sídlem Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 49241338, DIČ: CZ49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 2111.

 

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i příslušných norem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („Nařízení GDPR“).

 

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

 

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

·       Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním registračního formuláře na stránkách https://komercni-tisk.cz/ (dále jen „Webové stránky”)

·       Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.

·       Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

 

Vaše osobní údaje

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

·     Jméno/Příjmení

·     Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa

·     Emailová adresa

·     Telefonní číslo

·     Další informace týkající se Vaší identifikace

·     Historii Vašich objednávek

·     Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

 

Informace o Vašich návštěvách Webových stránek, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili, pro statistiku přístupů:

·     Cookies

Vaše IP adresy nemonitorujeme a neshromažďujeme.

 

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

 

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme

·     Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy pro účely realizace Vaší objednávky zboží.

 

·     Vaše údaje týkající se Vašeho zákaznického chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníkům.

 

·     Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno v sekci Přímý marketing.

 

·     Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

 

·     K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické).

 

·     Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v našich IT systémech. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

 

Přímý Marketing

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v souladu s recitálem č. 47 Nařízení GDPR a zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to buď na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu, který jste nám udělili.

 

Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit - příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.

 

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

 

Poskytování Vašich dat

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu. Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

 

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat.

 

Vyloučení odpovědnosti

Tyto Webové stránky poskytujeme „tak, jak jsou“. Užívání těchto Webových stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné webové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na těchto Webových stránkách je na Vaše vlastní riziko.

Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:

•        přesnost, ani úplnost materiálu zveřejněného na Webových stránkách;

•        dostupnost Webových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;

•        kompatibilitu Webových stránek s Vaším počítačovým systémem a softwarem;

•        to, že Webové stránky nejsou infikovány virem.

 

 

Práva subjektů údajů

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o: 

 

a) Právu přístupu ke svým osobním údajům, požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve Vámi stanoveném formátu.

 

b) Právu na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

 

c) Právu na výmaz (tzv. "právo být zapomenut")

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

 

d) Právu na omezení zpracování svých osobních údajů

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

 

e) Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

 

f) Právu na přenositelnost údajů

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

 

g) Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno. Souhlas můžete odvolat na e-mailové adrese: osobni-udaje@cewe.cz nebo písemně na adrese CeWe Color, a. s., Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4 – Chodov Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

h) Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

 

ch) Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz