Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky společnosti CeWe Color, a.s. nabývají účinnosti dne 1.4.2023.

 

Obchodní firma: CeWe Color, a. s.

Sídlo: Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 49241338

DIČ: CZ49241338

Spisová značka: B 2111 vedená u Městského soudu v Praze

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Email: info@komercni-tisk.cz

Tel: +420 272 071 133

Číslo účtu: UniCredit Bank Praha, 804666086/2700

 


 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen

„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce https://www.komercni-tisk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.3  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.4  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.5 Kupující bere na vědomí, že prodej zboží a poskytování služeb v internetovém obchodě prodávajícího je určen pouze osobám ve věku 16 let a výše.


 


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého

uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen

„uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje kupujícího, jejichž správcem je prodávající. Kupující obdržel při registraci od prodávajícího

informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách prodávajícího: https://komercni-tisk.cz/ochrana-osobnich-udaju/


2.2  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, Zhotovitel neručí za úspěšné správné zpracování objednávky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v objednávce. Zákazník může před potvrzením objednávky vždy údaje opravit v rámci svého registrovaného účtu (viz informace o ochraně osobních údajů: https://komercni-tisk.cz/ochrana-osobnich-udaju).

 

2.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu

hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3  Fotografie zboží má pouze ilustrativní charakter.

 

3.4  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

 

3.5  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

a)   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b)   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c)   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.6  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající

neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.7  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například

písemně či telefonicky).

 

3.8  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.9  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.

 

3.10   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


 


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

a)  bezhotovostně převodem na níže uvedený účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“):

při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce.

 

Číslo účtu:

Unicredit Bank: 804666086/2700

ČSOB: 991828/0300

Variabilní symbol: číslo objednávky

 

b) platební kartou (VISA, VISA Electron, EuroCard, MasterCard) prostřednictvím webové stránky https://www.komercni-tisk.cz; při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce.

 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


1.1  Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující si nicméně vyhrazuje: požadovat úhradu přiměřené zálohy v případě, že objednané zboží je:

 

a)   zhotoveno či upravováno na zakázku

b)   dostupnost zboží je označena jako "Na objednávku"

c)   jedná se o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží

 

4.3  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky, není-li předem ujednáno jinak). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

 

4.4  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení

§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.5  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.6  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.7  Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e- mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


4.8      Způsob dodání a cena dopravy

 

1)   Osobní odběr: (doručení zpravidla do 1 až 3 pracovních dnů)

 

a/38 značkových prodejen CEWE Fotolab s dopravou v ceně 25,-Kč.


b/ Výdejní místa CEWE Partner - samostatné podnikatelské subjekty, které slouží výhradně jako výdejní místa.


Na těchto výdejních místech není možné zejména:

- Předat zboží k reklamaci

- Vrátit zboží ve 14ti denní lhůtě

- Požadovat další specifické služby, které je možné využít výhradně na obchodních místech společnosti CeWe Color, a.s. (značkové prodejny CEWE Fotolab)

 

V případě reklamace a odstoupení od smlouvy je nutné postupovat stejně, jako by bylo zboží doručeno

poštou, nebo jinou zásilkovou společností, tzn. uplatnit nárok korespondenčně, nebo se obrátit na kteroukoliv značkovou prodejnu CEWE Fotolab.


  

2)   Zásilková služba PPL: doručení balíku na adresu příjemce (doručení probíhá zpravidla následující pracovní den ode dne expedice - kromě víkendů, státních svátků a dnů pracovního klidu):

Cena dopravy PPL u objednávky nad 2000 Kč – doprava zdarma

Cena dopravy PPL u objednávky pod 2000 Kč – doprava 150,-Kč
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

5.3  Při převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat

 

a)   neporušenost obalů zboží

b)   stav zboží (zejména jeho skleněné a další křehké prvky)

 

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo shledání stavu zboží, který je v rozporu se shora uvedeným, se kupující zavazuje zásilku od přepravce nepřevzít a ihned po takovém nepřevzetí a jeho důvodech informovat prodávajícího.

 

5.4  Pokud kupující, který zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že objektivní odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případě vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně prodávajícího, povětrnostní vlivy, technické problémy přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele prodávajícího.
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

6.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).

 

6.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

a)   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)  je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c)   je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a)   je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b)  zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c)   je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

d)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavření smlouvy.

 

To neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 

6.3  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

6.4  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

 

6.5   Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupujícího požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný (posuzováno zejména s ohledem na význam vady, hodnotu zboží bez vady a zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží). Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

6.6  Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

 

6.7  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a)     prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku (tzv. v přiměřené době);

b)    se vada projeví opakovaně;

c)     je vada podstatným porušením smlouvy;

d)    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

6.8  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

 

6.9  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná (vyvratitelná domněnka, důkazní břemeno nese prodávající). Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 

6.10  Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

 

6.11  Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

 

6.12  Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

 

6.13 Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na

vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

6.14 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení tohoto článku se neuplatní a použije se obecná odpovědnost za vady dle občanského zákoníku.
7. UPLATNĚNÍ VADY

 

7.1  Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně (prodejny CEWE Fotolab a sídlo společnosti), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

 

7.2  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.3  Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

 

7.4  Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

7.5  Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

7.6  Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

7.7  K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

7.8  Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na kterékoliv prodejně prodávajícího anebo na adrese sídla prodávajícího, telefonicky na čísle +420 272 071 133 či elektronicky poštou na adrese: info@komercni-tisk.cz

 

7.9  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.1.1  o samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.
8. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

8.1  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty dle přechozí věty, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

8.2  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8.3  Pokud kupující nepřevezme zboží v přiměřené době poté, co byl prodávajícím vyrozuměn o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění zboží v obvyklé výši.

 

8.4  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

 

8.5 Reklamaci nelze uplatnit na výdejních místech CEWE Partner specifikovaných ve všeobecných obchodních podmínkách, článku 4.10. Reklamaci lze uplatnit v kterémkoliv obchodním místě spol. CeWe Color, a.s. (značkové prodejny CEWE Fotolab) nebo v sídle společnosti (osobně nebo korespondenčně).


 


9. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

 

9.1      Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného. 

10. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

 

10.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

10.2 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

 

10.3  Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

 

10.4 V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje prodávající kupujícího o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Pokud v případě

spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, může se kupující do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u prodávajícího obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na

mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz


mosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

11.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

11.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

11.3  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.4  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů

vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11.5  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11.6  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude

vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

11.7 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

11.8  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 12. SMLUVNÍ OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

 

12.1      Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s

předmětem svého podnikání, potom je nárok na náhrady škody, která by případně mohla z této smlouvy kupujícímu vzniknout, limitován prodávajícím na výši kupní ceny zakoupeného zboží, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 13. SMLUVNÍ POKUTA

 

13.1 Ujednání tohoto článku se vztahují pouze na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

13.2  Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

 

13.3  Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou


13.4  Pro shora uvedené smluvní pokuty platí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost porušitele k náhradě škody, kterou je porušitel povinen uhradit vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

 

13.5  Uplatnění smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti rovněž nevylučuje právo odstoupit od

smlouvy.

 

13.6  Jakákoliv platba přijatá jednou ze smluvních stran se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost).

 

13.7  Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování kupujícímu.

 


 

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

14.1      Kupující obdržel při registraci nebo při objednávce od prodávajícího informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách

Prodávajícího https://komercni-tisk.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

15. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

 

15.1      Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.

 

15.2      Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

 

15.3      V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v

rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.

 16. UKONČENÍ SMLOUVY

 

16.1  Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.

 

16.2  Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní

strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:

 

a)   jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží

b)   jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny

 17. DORUČOVÁNÍ

 

17.1  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

17.2  Zpráva je doručena:

 

a)   v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem

b)   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je


doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

c)   prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí telefonu adresáta na telefon odesílatele

 

17.3  Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

 18. ROZHODCE

 

18.1  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že si strany sjednaly následující rozhodčí smlouvu.

 

18.2 Smluvní strany si sjednaly, že veškeré případné v budoucnosti vzešlé majetkové spory z uzavřené kupní smlouvy, jakož i spory ze zajištění závazků z ní včetně směnek, a to i v případě, že tyto právní vztahy budou neplatné, budou zrušeny nebo od nich bude odstoupeno, se zavazují řešit v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, sudiště v Praze.
19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

19.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných

právních předpisů.

 

19.2  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce

přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

19.3  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

 

19.4  Kontaktní údaje prodávajícího jsou údaje uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

 20. DODATEČNÉ INFORMACE

 

V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů (volně nebo jako součást balení) bychom Vás tímto rádi upozornili na to, že použité baterie je možno bezplatně odevzdat v našich maloobchodních prodejnách nebo na sběrných místech. Prázdné baterie lze také zaslat poštou na adresu naší firmy. Baterie a

akumulátory, obsahující škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým označením (Cd = Cadmium, Pb = olovo, Hg = rtuť).

 

Popis a fotografie jednotlivých produktů na našich internetových stránkách mají pouze informativní charakter. Právo na chyby vyhrazeno.